Euroopa Parlamendis

Minu kohustused

JÄRJEPIDEVUSE AUSTAMINE

Meie poliitilise tegevuse keskseks põhimõtteks on eelnevate põlvkondade panuse austamine. Väär­tus­tame Eesti riigi järjepidevust. Hindame ja austame meie riigi rajajaid, Vabadussõja võitlejaid ja Eesti riigi majandusliku baasi loojaid. Hindame vääriliselt nende põlvkondade tööd, kes tagasid meie rahva, kultuuri ja majanduse põhialuste kestma jäämise nõukogude anneksiooni aastatel ning tegid võima­likuks meie riikliku iseseisvuse taastamise. Tunnustame ja hindame neid, kes suutsid võõrsil viibides säilitada ja rikastada meie rahva kultuuritraditsioone ning olid abiks riikliku iseseisvuse taastamisel.

DEMOKRAATLIKU JUHTIMISE TÄIUSTAMINE

Keskerakond on läbi aegade pidanud oluliseks inimeste suuremat sõnaõigust poliitikas. Lisaks esindus­demokraatia kvaliteedi tõstmisele seisame jätkuvalt selle eest, et rahvas saaks valida presidenti ja otse väljendada oma eelistusi ka valimiste vahel rahvaküsitluste, rahvahääletuste, osalusveebi ja teiste lahenduste abil. Väärtustame erakonnana vahetut kontakti valijatega ning korraldame jätkuvalt otse­kohtumisi ja üritusi.

KODANIKUALGATUS

Soosime kodanikualgatust ja suuname avalikkuse loomingulist energiat Eesti ühiskonna ühtekuuluvus­tunde arendamisel. Soodustame inimeste huvi, initsiatiivi ja aktiivsuse koondumist nende eneste ning teiste heaolu tagamisele ja erinevate sotsiaalsete, kultuuriliste, keskkonnakaitseliste jm oluliste prob­lee­mide lahendamisele.

ÜLDRAHVALIKUD ARUTELUD

Seome riigi elu erinevate valdkondade mastaapsete otsuste ja reformikavade kinnitamise neile eelne­vate laiaulatuslike aruteludega, millesse on kaasatud nii vastavate valdkondade teadlased ja prakti­kud kui ka erinevate huvirühmade esindajad.

PARLAMENTAARNE DEMOKRAATIA

Eesti parlamentarism vajab arendamist ja tugevdamist. Senised arengud on kahandanud Riigikogu kui rahvaesinduse otsustusvõimet täitevvõimu õiguste kasvatamise arvel. Parlamendile on vaja luua tingi­mused, mis võimaldavad tal valitsusasutuste tööd sisuliselt kontrollida ja hinnata. Selleks on parla­mendiliikmetele vaja ka piisava kvaliteediga tugimeeskonda, tagamaks nende teabe-, analüüsi- ja arendusvõimekuse.

RAHVAESINDUSE ÕIGUSTE LAIENDAMINE

Rahvaesindusel peab olema õigus senisest oluliselt rohkem iseseisvalt teavet küsida ja kasutada ning omada võimalust luua senisest tugevamaid uurimiskomisjone, kuhu on võimalik vajaduse korral kutsuda aru andma lisaks ministritele ka oluliste riigiasutuste ja ametkondade juhte (peaprokurör, PPA, KAPO juhid jt), aga samuti erinevate erainstitutsioonide esindajaid ning vastava teemaga seotud kodanikke.

Keskerakond peab tähtsaks, et riigivõimu teostataks austusega inimeste ja nende põhiõiguste suhtes. Üldiste inimõiguste kaitse, diskrimineerimise vältimine kõikides selle vormides, võrdne kohtlemine, võrdsete võimaluste loomine, solidaarsus, hoolivus, sallivus, pluralism ja vabadus ‒ need on meile ühiskonna põhiväärtused.

SOLIDAARSUSPRINTSIIP

Loosung „Vabadus, võrdsus, vendlus“ ei ole belletristiline mõiste, vaid rõhutab vajadust ühiskonda tasakaalukalt juhtida. Kui on liiga palju vabadust, kaob võrdsus. Kui absolutiseerida võrdsust, kaob vabadus. Mõistliku tasakaalu loomiseks nende vahel on hädavajalik vendluse ehk tänapäevases mõttes solidaarsuse printsiip.

VÕIMUDE TASAKAAL

Peame oluliseks võimude – seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu – vastastikust tasakaalustatust ning praeguseks ülepaisutatud täidesaatva võimu mõningast ohjamist.

SUBSIDAARSUS- EHK LÄHEDUSPRINTSIIP

Austame subsidaarsusprintsiipi – paikkonda puudutavate otsuste langetamist just selles paikkonnas, mille elu see otsus mõjutab. See tagab kohalike vajaduste ja traditsioonide parema arvestamise ning lõppkokkuvõttes piirkondade jätkusuutliku arengu. Riigi keskvõimude tasandil tuleb lahendada sellised küsimused, mis oma olemuselt vajavad üldriiklikku reguleerimist või võimaldavad oluliselt paremat tulemust õiguste kaitse, teenuste kvaliteedi või säästlikkuse osas. Subsidaarsusprintsiibi järjekindel rakendamine kätkeb endas parlamentarismi ja kohaliku omavalitsuse austamist ja edendamist. Koha­like omavalitsuste elu­jõulisus on tugevaks vastukaaluks korporatiivse riigi mudelile.

KVALITEETNE AVALIK TEAVE

Demokraatliku ühiskonna üheks olulisemaks tunnuseks on inimeste võimalus saada piisavalt mitme­kesist ja kvaliteetset teavet poliitiliste eelistuste kujundamiseks. Iga inimese õigus ausale ja kätte­saadavale teabele on üks tema põhiõigustest. Erakondade, Riigikogu ja valitsusaparaadi poolt avalikku­sele pakutav teave peab olema kvaliteetne ja piisav poliitika jälgimiseks ja mõtestamiseks. Peame olu­liseks mitmekesist ja tasakaalustatud meediaruumi, vajadusel tuleb riigil selle saavutamiseks sekkuda.

EUROOPA LIIT JA MAJANDUSKOOSTÖÖ

Toetame Eesti aktiivset tegevust Euroopa Liidu raames, väärtustades innovatsiooni, mis tagab kõrge konkurentsivõime kiiresti muutuvas maailmas. Peame oluliseks barjääride kaota­mist digitaalsel ühis­turul, sh ühtse digitaalse tollikeskkonna loomist.

RIIGI KONKURENTSIVÕIME TAGAMINE

Riigid konkureerivad investeeringute pärast ning see konkurents ainult tiheneb. Eesti peab kasutama oma eelist väikeriigina – olema paindlik ning kiire kohanemisvõimega. Me oleme suutnud luua sobi­vad regulatsioonid uutmoodi majandusele, kuid samas ei tohi ära unustada klassikalist majandust - tööt­levat tööstust ning transiiti.

ALLHANKIJAST INNOVAATILISEKS MAKSIMAALSE LISANDVÄÄRTUSE ANDJAKS

Me ei saa tegeleda ainult rikkuse ümberjagamisega, vaid oluline on suurendada Eesti majanduse kogu­toodangut. Selleks peame tootmise väärtusahelas tõusma ning muutuma allhankeriigist edukaks ja innovaatiliseks maksimaalset lisandväärtust andvaks riigiks.