Yana Toom: kuidas on korraldatud Eestis välismaiste arstide tunnustamise protsess?

06/12/2021

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom saatis arupärimise Terviseameti peadirektori asetäitjale peadirektori ülesannetes Mari-Anne Härmale: 

“Minu poole pöördus arst ja Tartu Ülikooli doktorant Ilja Falin, kes kutsuti suvel arstina Eestisse tööle. Oli alanud tema kandmine Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse. 

Falini teatel saadab amet nüüd täiendavale hindamisele ja koolitusele Tartu Ülikooli isegi neid, kes soovivad registreeruda üldarstiks. Probleem on selles, et ülikool nõuab kõrget eesti keele oskust. Tekib küsimus: kuidas saab välisspetsialist eesti keelt osata? Falini sõnul on keele kiireks omandamiseks isegi ajutise töö leidmine võimatu – keegi ei võta arsti teistele mittemeditsiinilistele ametikohtadele. Pöörduja väidab ka, et välismaiste arstide tunnustamise komisjon on pandeemia tõttu suletud.

Oma hiljutises avalduses tõdes Arstide liit, et kolmandik arstidest on üle 60-aastased. Esmatasandil ei ole oma perearsti 50 nimistul, kuhu kuulub ligi 60 000 patsienti. Liit märkis, et juba praegu ei kata õppivate arstitudengite arv arstide vajadust lähemal 10-15 aastal.

Palun selgitada, kuidas on sellises olukorras korraldatud meie riigis töötada soovivate välismaiste arstide tunnustamise protsess, arvestades asjaolu, et, riiki tulles, need inimesed eesti keelt objektiivsetel põhjustel ei oska. Mida saab Ilja Falinile soovitada?”

Vastus 

“Pöördusite Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma poole.Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond tegeleb tervishoiutöötajate registreerimisega, sh muudes riikides (väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike või Šveitsi) kvalifikatsiooni omandanutega ja seega vastan Teile mina.

Alates 01.09.2019. a on muude riikide haridusega isikutel (kellel puudub EL, EMP või Šveitsi tunnustus + 3a töökogemus) ainus võimalus Eestis registrisse saada pärast vastavuseksami sooritamist. Taotleja ei pea esitama Terviseametile tõendeid keeleoskuse kohta, aga vastavuseksam toimub eesti keeles (vastavalt seadusele). Kevadel 15.03.2021 andis ülikool teada, et nende arsti, eriarsti ja hambaarsti erialase sobivuse hindamiskomisjon (vastavuseksamile suunamise komisjon) on oma töö ajutiselt katkestanud kuni augusti lõpuni, seejärel pikendati seda aega kuni oktoobri lõpuni ja siis veel määramata ajaks. Vastavuseksami protsessiga alustada ei saa arstid enne kui ülikooli komisjoni töö taastub; millal see juhtub, seda ei oska kommenteerida – Terviseametil puudub õigus suunata Tartu Ülikooli tööprotsesse.

Ilia Falin esitas Terviseametile kvalifikatsiooni tõendamiseks Venemaa Föderatsioonis 26.06.2019. a väljastatud diplomi, mis tõendab, et selle omanik on täitnud ravi eriala 6-aastase nominaalkestusega kõrghariduse õppekava ning temale on antud arsti kvalifikatsioon. Vastavalt sotsiaalministri 03.09.2019 määruse nr 52, Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord, § 3 p-le 2 ei nõuta töökogemuse olemasolu taotlejatelt, kes on omandanud kvalifikatsiooni vähem kui viie aasta jooksul enne registreerimistaotluse esitamist. Niisiis täitis Ilia Falin nõuded saada vastavuseksamile ning Terviseamet väljastas talle ka sellekohase otsuse.

Ilia Falin ei ole Terviseametile esitanud tõendeid, et on registreeritud üheski teises EL liikmesriigis või EMP liikmesriigis või Šveitsis ning isegi kui ta oleks, sellest ei oleks talle abi – EL töökogemus läheb vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2005/36/EÜ 7. september 2005, kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta, artikli 3 p 3-le ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lg 11 arvesse ainult siis kui isik on töötanud vähemalt kolm järjestikust aastat selles EL või EMP liikmesriigis või Šveitsis, kus tal vastav registreering on; kuna Ilia Falin omandas oma kutse vähem kui kolm aastat tagasi, siis ei saa tal sellist töökogemust olla.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lg 31 sätestab, et vastavuseksam sooritatakse eesti keeles. Vabariigi Valitsuse 20.06.2011 määruse nr 84, Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded, § 9 p 8 sätestab, et arstidelt nõutakse C1-tasemel eesti keele oskust.

Protsess on selline:

1. taotleja esitab Terviseametile taotluse;

2. taotleja saab Terviseametilt vastavuseksamile suunamise otsuse (kui kvalifikatsioon vastab Eestis nõutule);

3. taotleja pöördub ühe aasta jooksul (Terviseameti poolt seatud otsuse kehtivuse aeg) Tartu Ülikooli poole sooviga alustada vastavuseksami (tööpraktika) sooritamist;

4. Tartu Ülikool suunab taotleja määramata aja jooksul tööpraktikale;

5. kui taotleja tööpraktika edukalt läbib, siis korraldab Tartu Ülikool talle 12-kuu jooksul eksami;

6. kui taotleja selle eksami edukalt sooritab, siis saadab Tartu Ülikool selle kohta Terviseametile teatise ning Terviseamet kannab isiku registrisse.

Paraku ei võimalda kehtiv seadusandlus soovitada Ilia Falinile muud kui alustada intensiivset keeleõpet.

Ragnar Vaiknemets

osakonnajuhataja

Tervishoiukorralduse ja toimepidevuse osakond

Terviseameti hädaolukorra staabi juht”

Foto: Jernej Furman / flickr.com (CC BY 2.0)