Prokuratuur ja KaPo vastasid Yana Toomi pöördumisele vormitäiteks

27/04/2021

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom pöördus 9. aprillil riigi peaprokuröri Andres Parmase ja Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu poole seoses Sergei Seredenko kinnipidamisega ning palus “kiiremas korras heita valgus Seredenko kinnipidamisega seotud asjaoludele ja anda üldsusele selgeid signaale Riigiprokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti nägemusest Sergei Seredenko edasise saatuse osas.” Vastused on käes.  

“Sergei Seredenko on aastaid olnud aktiivne venekeelse kogukonna huvide eest võitleja ja väga paljud meie kaaskodanikud(ka mina) jagavad tema seisukohti venekeelse hariduse ja hallide passide osas. Avalikkus ei saanud veenvat selgitust seoses Sergei Seredenko kinnipidamisega. See on väga halb signaal neile, kes usuvad, et Eesti on avatud õigusriik. Ma annan endale aru, et argument uurimisandmete salastatusest selle uurimise ja Eesti riigi huvides on igati kaalukas, kuid olen kindel, et antud juhul Riigiprokuratuuri ja Kaitsepolitseiameti vaikimine pigem kahjustab Eesti huve,” kirjutas oma pöördumises Toom. 

Vaatamata sellele, et ta pöördus juhtide poole, vastasid mitte need, vaid aboprokurör Gerd Raudsepp ja büroo juht Harrys Puusepp. 

Riigiprokuratuur teatas 16. aprillil, et Sergei Seredenkole on esitatud kahtlustus KarS § 235-1 lg 1 järgi kvalifitseeritavas riigivastases kuriteos. See on Eesti Vabariigi vastase suhte pidamine - suhte loomine või pidamine välisriigiga, välisriigi organisatsiooniga või välisriigi ülesandel tegutseva isikuga eesmärgil panna toime mainitud seadustiku §- s 231, 232, 233, 234, 234-2 või 235 sätestatud kuritegu. Karistada saab kuni kuueaastase vangistusega.

Prokuratuur selgitas, et tegemist on kohtueelse uurimise etapiga, mille eesmärgiks on koguda tõendusteavet ja luua tingimused kohtumenetluseks ning selgitada välja nii kahtlustatavat süüstavad kui ka õigustavad asjaolud.

Prokuratuur leidis, et käesoleval juhul pole kriminaalmenetluse huvides võimalik avaldada detailsemaid andmeid Sergei Seredenkole esitatud riigivastase kuriteo toimepanemise kahtlustuse asjaolude kohta, kuna see võib kahjustada pooleliolevat menetlust ning takistada objektiivsete tõendite kogumist.

Prokuratuur toonitas, et praeguses menetlusetapis kohtueelse menetluse andmete avaldamise kaalumisel tuleb arvestada, et Sergei Seredenkole pole veel süüdistust esitatud, mistõttu on oluline isiku süütuse presumptsiooni tagamine: „Kõnealuses menetluses senini avalikkusele edastatud teave on tasakaalus kriminaalmenetluse huvide kaitse, isiku süütuse presumptsiooni tagamise kui ka avalikkuse huvi rahuldamisega käesolevas kriminaalasjas.”

Kaitsepolitseiamet oma 20. aprilli vastuses märkis, et mõistab Yana Toomi muret levivate oletuste pärast, „mille hulgas kaugeltki mitte kõik pole siirast murest tingitud.“ Praeguses uurimise faasis KaPo samuti ei pea võimalikuks üksikasjalikumalt täpsustada, kuidas kahtlustuse järgi toimus kuriteo toimepanek. 

Lõpetuseks juhtis kaitsepolitsei tähelepanu sellele, et kohtueelse menetluse andmeid võib avaldada üksnes prokuratuuri loal ja tema määratud ulatuses. Vastasel juhul võidakse trahvida. 

Info selle kohta, et aktivist Sergei Seredenko on KaPo poolt kinni peetud, levis 30. märtsil. Kinnipidamine ise toimus tolle kuu alguses.