Kirjad vanglatest: „Aidake, elamisluba võetakse ära!“

28/06/2018

Paljud kirjad saabuvad Yana Toomi büroosse viimasel ajal vanglatest. Pöördumised on nagu läbi kupeeri: „Aidake, sain teatise elamisloa kehtetuks tunnistamise kohta, selle andmisest keeldumisest, kuigi sündisin Eestis ja mu pere elab siin!“ Sellises situatsioonis võib inimesed välja saata Venemaale, Ukrainasse, kuhu iganes – olenevalt nende kodakondsusest. Samuti väidavad kinnipeetavad, et selliseid juhtumeid on palju.     

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo pöördus arupärimisega Politsei- ja Piirivalveameti poole.

Tahame teada, mitmel inimesel on 2017. ja 2018. aastatel annuleeritud elamisluba Eestis Välismaalaste seaduse alusel? Kui palju on nende seas kinnipeetavaid või endisi kinnipeetavaid?

VMS § 124 sätestab tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise alused avaliku korra ja riigi julgeoleku tagamise ning rahva tervise kaalutlustel. Mitmele inimesele 2017. ning 2018. a jooksul keelduti elamisluba sellistel kaalutlustel andmast? Kui palju on nende seas kinnipeetavaid või endisi kinipeetavaid?

Vastus

Tähtajalise elamisloa kehtetuks tunnistamise alused tulenevad VMS § 135´st, PPA on 2017 ja 2018. a tunnistanud kehtetuks VMS § 135 (2) lg 3 alusel (välismaalase tegevus kujutab ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule) 4 tähtajalist elamisluba.

Eristust, kui palju on nende hulgas kinnipeetavaid või endisi kinnipeetavaid, Politsei- ja Piirivalveametil ei ole.

Mari Tillmann,

analüüsibüroo analüütik,

arendusosakond,

Politsei- ja Piirivalveamet

Vastus

Edastan statistika tähtajalise elamisloa andmisest keeldumiste kohta VMS § 124 lõikes:

Tähtajalisest elamisloast keeldumise alus 2017 2018
VMS § 124 lg 1 p 1 ohustab avalikku korda 7 1
VMS § 124 lg 1 p 5 karistatud süüteo eest 2 1
VMS § 124 lg 1 p 7 ei vasta väidetavale eesmärgile 2 1
VMS § 124 lg 2 p 1 võltsitud dokumendid/valeandmed 1
VMS § 124 lg 2 p 7 vangistus üle 1a 2
VMS § 124 lg 2 p 9 korduvalt karistatud 1 1
Kokku 15 4
* 2018 aasta andmed on 25.06.2018 seisuga

Eristust, kui palju on nende hulgas kinnipeetavaid või endisi kinnipeetavaid (kui see ei tule keeldumise alusest välja), Politsei- ja Piirivalveametil ei ole.

Mari Neljas,

arendusosakond,

analüüsibüroo,

Politsei- ja Piirivalveamet

Foto: Michael Coghlan / commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)