Kuidas töötad, ETV+?

20/02/2018

Venekeelse telekanali ETV + ümber puhkevad aeg-ajalt kired lõkkele: et kanalit piiratakse rahaliselt, samas nõudes kvaliteeti, et eelarve on ebapiisav, kuid tahetakse palju, et enamusel on ajutised lepingud ja inimesed ei tea, mis juhtub homme.

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo arupärimine ERR-i juhatuse esimehele Erik Roosele

Kas vastab tõele, et  kolmandik ETV+ eelarvest läheb mingil kombel ETV-le? Kui jah, siis küsiksime veel, mille eest see raha ETV-le laekub ja kui suur see summa on?

Vastus

Vastamiseks peab pisut laiemalt selgitama ERR-i eelarve tausta.

ETV+ eraldiseisvat kõiki (ka kaudseid) kulusid kaasavat eelarvet ERR-is ei koostata. Näiteks uudiste- ja spordisaadete tootmiseks kuluvad summad kajastatakse neid tootva toimetuse, mitte kanalite eelarves. Samuti, nagu ei jaotata ETV või Vikerraadio programmi loomisega seotud kaudseid kulusid (väljastus- ja levikulud, autoritasud, IT, arendus-, kinnisvara- ja administratiivkulud) programmide eelarvete vahel, nii ei tehta seda ka ETV+ puhul.

Eelarvestamise üldiseks põhimõtteks on kajastada kulusid ja tulusid nende üksuste juures, kus on parimad võimalused ja teadmised neid optimeerida. Nii otsustatakse kinnisvaraosakonnas milliseid tube millises ulatuses remontida või välja üürida, arendusosakonnas luuakse ERR-i vajadustele kõige paremini vastavaid tarkvaralahendusi ning väljastusosakonnas püütakse optimeerida programmi väljastuse ja tugipersonali töökoormust. Nende kulude jaotamisel programmide eelarvetesse ei näe me mõtet, kuna peatoimetajal ei ole volitusi ega võimalust otsustada nende kulude üle.

Seega pole korrektne võrrelda ainult otseseid programmikulusid vaid tuleb vaadata kogu kulubaasi tervikuna ja teie poolt viidatud eelarvesiseseid muudatusi pole teostatud.

ERR-i tervikeelarve kuluüksuste lõikes igaks eelarveaastaks kinnitab juhatuse ettepanekul ERR-i nõukogu.

Erik Roose,

ERR

Pärast neid selgitusi tekkisid Erik Roosele lisaküsimused. Vaadake, kuidas ta vastas.  

On vist õige, et ETV+ eelarve on 4 mln. EUR, millest 1,7 mln. läheb oma originaalsete saadete tootmiseks, ülejäänud summa aga töötajate palkadeks ning ETV-lt renditud aparatuuri eest tasumiseks?

Õige vastus on see, et ETV+ tervikeelarvet, mis oleks lahus kõigist muudest ERR-i kuludest, ei ole olemas. On olemas ETV+ saadete eelarve, mis on 2018. aastal 3,15 mln (sellest 485 tuhat projektitoetuste arvel). Lisaks sellele aitavad ETV+ vaatajateni jõudmisele kaasa terve rida ERR-i üksusi, mille kulusid ei jaotata programmipõhiselt: uudiste- ja sporditoimetus, programmiteenistus, edastamiskulud, hanketoimetus, programmi üldkulud (autoritasud, uudisteagentuurid), arhiivid, väljastusosakond, IT-osakond, arendusosakond, kinnisvara- ja transpordiosakond, administratiivosakond, õigusosakond, finantsteenistus, juhatus, nõukogu. Teiste sõnadega - ETV+ on samasugune programm nagu kõik teised, olles ERR-i üks osa, mitte eraldiseisev ettevõte, mille kõik tegevused ja kulud oleksid kõigest muust seinaga lahutatud.

Muide, kas ETV töötab sama skeemi järgi - rendib aparatuuri ja maksab selle eest? 

Kõik ERR-i teletoimetused töötavad täna põhimõttel, et tellivad tootmisteenistuselt tehnilise personali. Selle eest arvestatakse tasu, mis katab nende töötajate töötasu ja seadmete hoolduskulud. Seega tootmiskulud sisalduvad eelpooltoodud saadete kogueelarves.

Kas vastab tõele, et selleks, et olla otse-eetris nt Brüsselist, soetavad ETV+ inimesed odava aparatuuri, et mitte maksta ERR-le 600 EUR sisselülitamise teenuse eest?

Tootmiskuludes on eelkõige küsimus tööjõukuludes. Kui leitakse tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab ülekande teha tootmisteenistuse töötajaid kaasamata, siis see võib tulla kokkuvõttes odavam. Ühesõnaga - peamine kulukomponent on operaatorid, helimehed ja valgustajad, kellele on tarvis nende töö eest samuti maksta. Tehnika osakaal kulustruktuuris on väga tagasihoidlik.

Tahaksime teada, kui suur oli 2017.aastal ETV+ palgafond ja kui palju maksis ETV+ renditud tehnika ja ressursi eest ETV-le 2017.aastal?

ETV+ ja saadete eelarvetest töötasudeks (sh mittekoosseisulised) makstud summa (koos maksudega) oli 2017. aastal 1,896 miljonit. ERR tootmisteenistuse kaudu tellitud tööde maht oli 402 tuhat eurot.

Miks väga paljud inimesed, kes teevad saateid ETV+, töötavad hooajaliste autorilepingute alusel? Miks neid ei võeta tööle tähtajatu lepinguga?

Kui töömaht ei ole püsiv ja/või on aastas kuni 9 kuud, on mõistlik sõlmida töövõtuleping. Sarnaseid põhimõtteid on ERR-is rakendatud juba ammu kõikide programmide osas. Üsna samamoodi töötavad enamik telejaamu üle maailma...

Kas oma ruume ERRi majas ETV+ ka rendib? Kui jah, siis palju kanal maksis selle eest 2017.aastal?

Kinnisvaraosakonna kulusid ERR-is programmide vahel ei jaotata. See tähendab, et need kulud kaetakse nii ETV+, kui kõigi teiste programmide ja osakondade jaoks üldkulude eelarvetest. Arvestades, kui vanad ja amortiseerunud on vana telekompleksi ruumid, on need kulud väga suured ja märkimisväärsed. Võiks isegi öelda, et peame kulutama palju raha vana maja tööshoidmiseks, mille eest saaks teha hulga häid saateid ja programme. Just seetõttu tegeleb ERR-i juhtkond praegu selle intensiivse selgitamisega, et vajadus uute, kaasaegsete ja ökonoomsete tootmisruumide järele on möödapääsmatu.