Kuidas järgitakse erivajadustega laste õigust haridusele – hinnangut ei tulnud

18/04/2024

Euroopa Parlamendi liige Jana Toom saatis õiguskantslerile arupärimise, milles palus hinnangut selle kohta, kuidas Eestis järgitakse erivajadustega laste õigust haridusele eesti õppekeelele üleminekut silmas pidades.  

“Vanemate soov on, et kõik erivajadustega lapsed õpiksid eesti keelt, kuid esmajärjekorras on vaja tagada nende võime mõista ja kasutada oma emakeelt, mis on nende jaoks esmaseks suhtlusvahendiks ja tugisüsteemiks,” märkis eurosaadik. 

Vastus 

„Soovisite õiguskantsleri hinnangut, kuidas eesti õppekeelele üleminekul on kaitstud tuge vajavate õpilaste õigus haridusele. 

Põhiseaduse kohaselt on Eesti riigikeel eesti keel ja lastel on õigus eestikeelsele tasuta põhiharidusele. Ka Eestile siduvast rahvusvahelisest õigusest ei tulene, et lapsele või noorele peab olema tagatud tasuta põhiharidus tema emakeeles, mis pole riigikeel. Neis õigusaktides on rõhutatud, et riigil tuleb luua ühtne haridussüsteem ja tagada riigi ametliku keele õppimine, selleks, et inimesed saaksid ühiskonnaelus osaleda (õiguskantsleri 16.04.2024 arvamus „Õppekeel avalik-õiguslikus põhikoolis“). 

Eesti keelt mitterääkivatel puuetega lastel on õigus saada haridus, mis toetab nende eestikeelses keskkonnas hakkamasaamist ja teistega võrdset ühiskonnaelus osalemist (õiguskantsleri 26.10.2023 seisukoht „Eestikeelsele õppele üleminek“). Eestikeelsele õppele üleminek on puuetega laste ja noorte huvides. 

Eestikeelsele õppele üleminekul peavad kahtlemata pingutusi tegema nii koolid, kooli pidajad kui ka õpilased. Sellest ei saa aga üldistatult järeldada, et tuge vajav õpilane ei ole võimeline eesti keeles õppima. Õppe korraldamisel tuleb arvestada tuge vajava õpilase võimetega. Kuidas see iga konkreetse õpilase puhul on võimalik, otsustavad koolivälise nõustamismeeskonna asjatundjad (vt 01.09.2024 jõustuva põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 21 lg 6). 

Loomulikult võib õpilane, kelle kodukeel ei ole eesti keel, vajada eesti keeles õppimisel lisatuge, seda peavad talle pakkuma kooli töötajad. Kas ja kui hästi õpilasele tuge pakutakse, saab hinnata konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt. 

Ülle Madise“

Foto: SofiRussia / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)