Viisa väljastamine humaansetel kaalutlustel – mis asi see on?

04/10/2022

Alates 19. septembrist kehtestasid Balti riigid ja Poola Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu. On teatatud, et Vene kodanike sisenemise piiramisel jäävad kehtima juba varem paika pandud erandid, mis hõlmavad sugulaste külastamist ning muid humaanseid põhjuseid. Mida  viimased tähendavad, uuris Euroopa Parlamendi liige Yana Toom, kes saatis vastava arupärimise välisminster Urmas Reinsalule ning Välisministeeriumi juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodarile.

Toom kirjutas: “Viisat saavad taotleda vaid need Venemaa kodanikud, kes tulevad Eestisse külastama Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis pikaajalise elamisloaga elavat lähisugulast (näiteks tütar, poeg, ema, isa), Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad isikud ja need kellele viisa väljastamist peab Eesti humaansetel kaalutlustel põhjendatuks.

Siit minu küsimused.

1). Missugused põhjused kuuluvad „viisa väljastamise humaansetel kaalutlustel“ alla?

2). Kuna õde ja vend lähisugulaste nimekirja imekombel ei kuulu, kas nende külastamiseks viisa väljastamine võib olla humaansetel kaalutlustel põhjendatud?

3). Kas lähisugulaste haudade külastamine kuulub viisa humaansetel kaalutlustel väljastamise põhjuste hulka? Kui ei, siis mis võiks põhjendada viisa väljastamist lähisugulaste haudade külastamiseks?“

Vastus

Vastas juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Erki Kodar: 

“Vastuseks Teie 19.09.22 pöördumistele soovin selgitada humaansetel kaalutlustel viisa taotlemist ja väljastamist ning Venemaa Föderatsiooni kodanike piiriületust.  

Humaansetel kaalutlustel väljastatakse viisa näiteks siis, kui on tegemist raske haiguse ja Eestisse rei-simisega ravi eesmärgil, samuti olulised perekondlikud sündmused. Kõiki humaansetel põhjustel esitatavad viisataotlusi hinnatakse igal üksikul juhul eraldi, seega ei ole olemas ammendavat loetelu humaansetest põhjustest. 

Viisataotluste menetlemisel arvestatakse kõiki taotlusega seotud asjaolusid ning tehakse viisataotluse läbivaatamisel otsus esitatud viisataotluse, lisadokumentide ja muude teadaolevate asjaolude põhjal, milleks on eelkõige viisataotleja poolt esitatud informatsioon reisi eesmärgi, reisi kestvuse jm asjasse puutuva kohta. 

Lisaks on Vabariigi Valitsus välispoliitilistel ja julgeoleku kaalutlustel otsustanud, et Venemaa Föderatsiooni kodanikele antakse viisa või lubatakse Eestisse siseneda ainult kindlaksmääratud eran-dite puhul. Iga viisataotleja saab vastavalt Euroopa Liidu viisaeeskirjale või välismaalaste seadusele in-dividuaalse otsuse, ka riiki sisenemise tõkestamisel antakse individuaalne sisenemiskeeld. Piiril viisat ei tühistata.  

Meie andmetel on ajavahemikus 09.04.2022-21.09.2022 kokku keeldutud nimetatud viisaeeskirja ja VMS alusel 592 korral viisa andmisest. 

Õe ja venna külastamine humaansetele kaalutlustel hinnatakse igal üksikul juhul eraldi, kuid üldiselt on humaansed põhjused näiteks raske haigus ja Eestisse reisimine ravi eesmärgil, olulised perekondlikud sündmused.

Lähisugulaste haudade külastamine ei kuulu reisi eesmärgina humaansete kaalutluste alla, kuid ka siin hinnatakse igal üksikul juhul eraldi.

Samuti soovin olulisena ära märkida asjaolu, et 22.09.2022 teatas Venemaa Föderatsioon, et tühistab kahepoolse kokkuleppe väljastada vastastikkusel alusel lähisugulaste matmispaikade külastamise eesmärgil mitmekordsed tasuta viisad.“