Euroopa Parlament registreeris “Ülemiste petitsiooni”

11/12/2019

Euroopa Parlament teatas, et registreeris petitsiooni, mida esitasid Marek  Aljand ja Eesti Rohelise Liikumise lepinguline esindaja vandeadvokaat  Eve Fink.

Viimane selgitas, et petitsioon on seotud keskkonnaküsimusega ning sisaldab  kaebust Eesti Vabariigi suhtes seoses Euroopa Liidu veedirektiivi 2000/60/EC  rikkumisega.

„Veedirektiivi rikkumine on seotud Ülemiste järvega, mis on direktiiviga 2000/60/EÜ kaitstud ala,“ ütles Fink. „Petitsioon on esitatud ca 400 000 tarbija jaoks joogivee võtmiseks kasutatava Ülemiste järve potentsiaalse ohustamisega  ja seega ka inimeste tervise potentsiaalse ohustamisega seonduvalt. Eestis on 6. jaanuaril 2017. a jõustunud veeseaduse muudatus, mis võimaldab erinevalt  varasemast joogiveeks ette nähtud veekogu äärde ehitamist, mis on vastuolus veedirektiivi eesmärkidega. Kunagi varem pole kaasajal Ülemiste järve kaldal (st lähemal kui 90 meetrit) ehitamine olnud lubatud.“

Eve Fink lisas, et Euroopa Liidu toimimise lepingu art 193 näeb ette, et  veeressurssidega seoses võivad liikmesriigid kasutusele võtta üksnes rangemaid kaitsemeetmeid. „Eesti liikus veeseaduse muudatuse vastu võtmisega  vastupidises suunas direktiivi 2000/60/EÜ  põhjendusele 19, mille kohaselt on direktiivi eesmärk säilitada ja parandada vesikeskkonda Euroopa Liidus. Olukorra lahendamiseks peab Eesti Vabariik riigisiseselt kehtiva veeseaduse vastavusse viima ELi õigusega, sealhulgas veedirektiivi eesmärkidega,“ väitis vandeadvokaat.

„On igati tervitatav, et Eesti inimesed petitsioone esitavad,“ tõdes Euroopa Parlamendi liige ja petitsioonikomisjoni aseesimees Yana Toom. „Praegu on „Euroopale“ petitsioonide esitamine selgelt tasakaalust väljas – 60% petitsioonide üldarvust moodustavad petitsioonid Hispaaniast. Sel kuul valib Euroopa Parlament Euroopa ombudsmani. Üks tema ülesannetest saab olema koostöö liikmesriikide ombudsmanidega, mis muuseas lubakski saavutada EP petitsioonikomisjonile esitatavate petitsioonide tasakaalu ning julgustaks ELi kodanike oma aktiivsust näitama ning oma riigi probleeme ka petitsioonide esitamise abil lahendama.“

Vandeadvokaat Eve Fink tuletas meelde, et Euroopa Liidu toimimise lepingu  kohaselt on igal Euroopa Liidu kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, õigus kas üksikult või koos teiste kodanike või isikutega pöörduda  petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub ELi tegevusvaldkondadesse ja mis teda otseselt puudutab.

Foto: Erkki Lindpere / flickr.com (CC BY 2.0)