Riigikohus ei võtnud kaitsepolitsei kaebust aastaraamatu kohtuasjas arutusele

10/10/2014

Riigikohus ei võtnud arutusele kaitsepolitseiameti kaebust nende 2011. aastat kokkuvõtvas aastaraamatus avaldatud andmete vaidluses keskerakondlasest endise riigikogu liikme ja endise Tallinna abilinnapea, praeguse europarlamendi liikme Yana Toomiga.

Kaitsepolitsei tahtis kaebuses Tallinna ringkonnakohtu kevadise otsuse tühistamist ning Tallinna halduskohtus kaitsepolitsei kasuks langetatud otsuse jõustamist.

Ringkonnakohus rahuldas kevadel Toomi (47) kaebuse osaliselt ning kohustas kaitsepolitseid oma aastaraamatu veebiversiooni tsenseerima.

Ringkonnakohus kohustas kaitsepolitseid kustutama või katma kinni aastaraamatu digitaalvariandis sisalduvad laused: „Üleminekuvastase tegevuse võttis 2011 Riigikogu valimiste eel enda peale Tallinna abilinnapea haridus- ja kultuuriküsimustes Yana Toom. Koostöös Venemaa kaasmaalaspoliitikas osaleva Inimõiguste Teabekeskusega survestati Tallinna vene koole esitama linnavolikogule taotlusi jätkamaks vene õppekeelega ka pärast 2011.a 1. septembrit, mil venekeelsed gümnaasiumid pidid õpetama 60% õppeainetest eesti keeles“.

Samuti kohustas kohus kaitsepolitseid avaldama järgmise sisuga pressiteate: „Kaitsepolitseiamet teatab, et on 12.04.2012 avaldatud aastaraamatus avaldanud Yana Toomi kohta õigusvastaselt alljärgneva väite: Yana Toom on koostöös Inimõiguste Teabekeskusega survestanud Tallinna koole esitama linnavolikogule taotlusi. Tegemist on ebakohase väärtushinnanguga, mille avaldamine kaitsepolitsei poolt oli õigusvastane.“

Kohus jättis Toomi kaebus rahuldamata osas, millega ta soovis kohustada kaitsepolitseid kõrvaldama aastaraamatu eksemplarid raamatukogudest ja milles ta taotles mittevaralise kahju hüvitamist rahas.

Toom vaidlustas kapo aastaraamatus teda puudutavate lausete avaldamise kuna leidis, et isikuandmed on avaldatud õigusliku aluseta ja eesmärgipäratult, lisaks polnud avaldatud teave õige ning kahjustas tema mainet. Samuti leidis ta, et riik on sekkunud tema eraellu ja on teotanud tema au ning head nime.

Ringkonnakohus leidis, et kapo käitus vaidlustatud lauseid avaldades õigusvastaselt, sest isikuandmete avalikustamine polnud tema ülesannete täitmiseks vajalik. Samuti pidas kohus põhjendatuks Toomi väidet, et kapo avaldas isiku kohta ebakohaseid väärtushinnanguid.

Ringkonnakohus ei pidanud põhjendatuks hüvitada Toomile tekitatud mittevaralist kahju rahas, leides, et tema õiguste taastamiseks piisab kapo tegevuse õigusvastaseks tunnistamisest ning Toomi teiste nõuete rahuldamisest.

Kohustamisnõue aastaraamatute kõrvaldamiseks raamatukogudest jäeti rahuldamata, kuna isikuandmete avalikustajalt pole võimalik nõuda avalikustamise lõpetamist selliste andmekandjate suhtes, mille üle andmete avalikustajal puudub nõude esitamise ajal kontroll.

Varasem kohtulahend

Toom vaidlustas ringkonnakohtus Tallinna halduskohtu 2012. aasta novembris langetatud otsuse, milles leiti, et tema kaebus pole põhjendatud ning kapo aastaraamatus esitatud andmed on korrektsed.

Halduskohus tõdes, et vene koolide gümnaasiumiastmetes eestikeelsele õppele ülemineku vastu olev Toom on oma seisukohti aktiivselt levitanud nii vene koolides kui ka erinevates meediaväljaannetes.

Kohus leidis, et kaitsepolitsei on põhjendatult hinnanud Toomi tegevust vene koolide direktorite ja hoolekogude veenmisel eestikeelsele õppele mitte üle minema vene koolide survestamisena.

Halduskohus märkis, et kuivõrd Toom andis oma tegevusega kaitsepolitseile alust vaidlustatud väärtushinnanguks, pole see hinnang ebakohane ega teota tema au ja head nime.

Samuti pole õigusvastane kõnealuse väärtushinnangu avaldamine kaitsepolitsei aastaraamatus, tõdes kohus.

Halduskohus leidis, et Toomi isikuandmete avaldamine aastaraamatus oli kooskõlas seadusega ega riivanud ülemääraselt tema õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele, võrreldes kaitsepolitsei taotletava eesmärgiga tagada Eesti riigi põhiseaduslik kord ja territoriaalne terviklikkus.

Toom on vastupidisel seisukohal

Toom peab aga enda tegemiste kajastamist kapo aastaraamatus põhjendamatuks ning tema hinnangul on kapo seal tema kohta avaldanud valeväiteid.

Toom tahab, et kohus tuvastaks kapo aastaraamatus teda puudutava teabe avaldamise õigusvastasuse ning kohustaks kapot kustutama või kinni katma raamatu võrguversioonis sisalduvad tema hinnangul valed väited.

Toomi arvates tuleks aastaraamatud eemaldada rahvusraamatukogust, Tartu ülikooli, Tallinna ülikooli ning sisekaitseakadeemia raamatukogudest ja maakondade keskraamatukogudest ning asendada need uue trükitud versiooniga.

Samuti leidis Toom, et kapo peaks avaldama pressiteate, milles lükkab tema kohta avaldatud väited ümber.

Kapo aastaraamat

Kapo 2012. aasta aprillis ilmunud aastaraamat annab ülevaate Venemaa mõjutustegevusest seoses vene koolide üleminekuga eestikeelsele õppele ja märgib, et üleminekuvastase tegevuse võttis 2011. aasta valimiste eel enda peale Tallinna abilinnapea Toom.

Kapo aastaraamatu tõttu käisid kaitsepolitseiga kohut ka Tallinna keskerakondlasest abilinnapea Mihhail Kõlvart (36) ning keskerakondlasest riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin (53).

ERR 10.10.2014 11:47