Ristteel

13/06/2022

Ukrainas toimuv sõjategevus on mõjutanud ka ühel või teisel viisil Venemaaga seotud eestimaalaste elu ning Eestisse sattunud venemaalaste olukorda. Seda tõestab asjaolu, et taotlusi tasuta juriidiliste konsultatsioonide saamiseks Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos laekub üha rohkem. Seepärast pühendame käesoleva hooaja viimase väljaande just neile. Rahulikku taevast kõigile!

Küsimustele vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Mu tütar elab praegu Venemaal. Tal on Vene kodakondsus ja alaline elamisluba Eestis. Siia jättis ta maha suured võlad. Pidevalt tuleb kirju kohtutäituritelt. Kas ma võin tütre oma korterist välja kirjutada, et sellest tülitamisest pääseda, ja kas ei kaota ta sel juhul elamisluba?

Teie kui mainitud korteri omanik võite pöörduda oma linnaosa rahvastikuregistri osakonna poole avaldusega, et soovite tühistada tütre registreerimise selles korteris. Registriosakond saadab tütrele kirja teie kavatsuse kohta tühistada tema registreerimine. Kui ta ei vasta, siis kirjutatakse ta korterist välja. Sel juhul kirjad uutelt kohtutäituritelt teie aadressile enam ei saabu, aga „vanade“ kohtutäiturite puhul piisab neile saadetud kirjalikust teatest, et võlgnik sellele aadressile enam registreeritud ei ole ning ta ka ei ela seal.

Alalist elamisluba ei kaotata registreerimise puudumise tõttu, vaid siis, kui inimene viibib väljaspool Eestit üle 12 kuu järjest.  

Mu ema ja vend, Venemaa kodanikud, elavad Krimmis. Kas neil on mingi võimalus mulle külla sõita? Me pöördusime Eesti saatkonna poole Venemaal. Seal vastati, et niisugustele inimestele võidakse vormistada viisasid Eestisse saabumiseks ainult Kiievis. Aga seal Krimmi elanike Vene passe ei aktsepteerita…

Tõepoolest, see probleem, eriti viimaste sündmuste valguses, on lõplikult ummikusse jooksnud. Samuti ei võta ükski Euroopa kohtuinstants endale vastutust selle Gordioni sõlme läbiraiumise eest. Poliitilise lahenduseta ei ole siin võimalik midagi ära teha, kuid seda ei ole.

Mõnedel juhtudel võib püüda viisat saada humanitaarsetel kaalutlustel. Juba aga on näiteid selle kohta, et tihtipeale see ei toimi.     

Mul on korter Venemaal. Seal on kogunenud võlg. Ise ma praegu sinna perekondlikel põhjustel sõita ei saa. Kuidas peaksin Eestis tegutsema, et Venemaal asuv kinnisvara kaduma ei läheks? Venemaal elab mu vend.

Mingid paberid selle kohta, et te ei saa Venemaale sõita, et olete eakas inimene jne, siin ei aita, kui Vene Föderatsioonis kaevatakse teid kohtusse ja tahetakse korter võlgade katteks ära võtta.   

On olemas kolm varianti: leida võimalus võla kustutamiseks, müüa korter või üürida see välja. Näiteks võite sel juhul vormistada volikirja oma vennale, et ta saaks sõlmida üürilepinguid. Volikirja koostab notar eesti keeles ja teie lasete selle vandetõlgil vene keelde tõlkida. Siis saadate volikirja originaali ja selle tõlke kullerpostiga oma vennale. Volikirja alusel on võimalik sõlmida lepingu ka korteri müümiseks. Sellisel juhul tasub kanda volikirja teksti täpsed juhised ja volitatud isiku volituste piirid.

Mul on Vene Föderatsioonis maja ja maa. Kuidas ma saaksin need pojale pärandada Venemaale sõitmata?

Testamendi või annaku osale oma varast võite vormistada oma alalises elukohas ehk Eesti notari juures. Pärast teie surma peab poeg kõigepealt algatama pärandiasja siin, saama seejärel tõendi pärandi avanemise kohta, laskma see tõlkida vandetõlgil vene keelde ning pöörduma juba selle tõlkega teie kinnisvara asukoha notari poole Venemaal.

Venemaal suri minu isa. Kas mul oleks võimalik saada pärandus kätte Eestist lahkumata?

Kõigepealt tuleb teil võtta kontakti (helistada või saata e-kiri – kontaktid saab leida internetist) pärandvara asukoha järgse notariga Venemaal. Küsige temalt, millised dokumendid tuleb teil talle saata pärandi avamiseks.

Siis kogute need dokumendid, lasete vandetõlgil vene keelde tõlkida ja saadate sellele notarile Vene Föderatsiooni. Täpsustage, kas ta tahab saada dokumentide paberkoopiaid tähitud kirja, kullerpostiga või skaneeritud koopiatena e-posti vahendusel.

Pärast seda avab notar pärandi, et te saaksite sinna sõita ja pärandi vastu võtta.

Tingimata on vaja võtta arvesse seda asjaolu, et üldjuhul saab Venemaal pärandi vastu võtta kuue kuu jooksul pärast pärandaja surma. See tähendab, et kui te praeguses olukorras Venemaale sõita ei saa, peate tingimata poole aasta vältel endast Vene notarile teada andma ja saatma talle dokumendid.

Kas minul, Venemaa kodanikul, on praegu reaalselt võimalik saada Eesti elamisluba, et hooldada siin üksi elavat haiget ema? Ka minu Eestis elav tütar on haige. Kas võib osutada elamisloataotluses vajadusele hoolitseda nende mõlema eest? Ja milline on taotluse läbivaatamise tähtaeg? 

Venemaa kodanikul on praegu ainus võimalus saada Eesti elamisluba humanitaarsete aluste olemasolu: siin elab abikaasa või on vaja hooldada lähedast sugulast.

Taotluses tuleb osutada vajadusele hooldada kedagi üht inimest – teie ema või tütart. Samuti tuleb väga veenvalt tõestada (lisades meditsiinilised dokumendid, tõendid Eestis elavate sugulaste elukoha ja seisundi kohta, nende seletuskirjad), et teie lähedane sugulane on raskes seisundis, vajab hooldamist, kuid Eestis ei ole ühtki sugulast, kes võtaks tema hooldamise enda kanda.

Elamisloataotluse läbivaatamise tähtaeg on kaks kuud.

Olen pärit Venemaalt. Olen elanud Eestis ligi neli aastat õpinguviisa alusel. Selle tähtaeg on lõppemas. Esitasin taotluse tööviisa saamiseks, kuid sanktsioonirežiimi tõttu keelduti mulle seda andmast. Esitasin taotluse alalise elamisloa saamiseks. Nüüd minu taotlust vaadatakse läbi. Kui ka seekord tuleb keeldumine, siis mida peaksin tegema, et siia jääda?

Võin oletada, et te saate keeldumise, sest esimene, õpingute jaoks antud elamisluba on peaaegu lõppenud.

24. maist 2022 osutab määrus, mis puudutab ajutist elamisluba alaliseks elamiseks, sellele, et niisuguse elamisloa saamiseks vajalikud kolme Eestis elamise aastat ei kuulu Eestis õpinguteks elamise aega. Aga 9. aprilli sanktsioonimääruse eesmärk on võtta Venemaa kodanikelt võimalus töötada ja saada tulu Eestis.

Jah, võidakse teha erandeid. Et nende alla mahtuda, tuleb teil tõestada, et väljasõit Eestist on teie jaoks äärmiselt koormav. Kõiki aluseid erandi palumiseks tuleb üksikasjalikult kirjeldada alalise elamisloa taotlusele lisatavas seletuskirjas.     

Meie koos mehega, Vene Föderatsiooni kodanikud, oleme viibinud Eestis tööviisaga D. Selles staatuses sünnitasin ma siin tütre. Hiljem sai mees ajutise tööviisa. Esitasin lapse ja enda dokumendid elamisloa saamiseks mehe viisa alusel. Minu dokumendid võeti vastu, kuid lapse kohta öeldi, et vastus on eitav. Soovitati sõita Venemaale ja teha lapsele Eesti viisa (tal on Venemaa kodakondsus). Kuidas saaksime legaliseerida oma kaheksakuuse tütre, võttes arvesse seda, et haiguse tõttu ei ole võimalik teda transportida?

Alaealine laps, kes on sündinud Eestis, võib saada automaatselt ajutise elamisloa, kui tema sünnihetkel ühel tema vanemal oli juba ajutine elamisluba. Teie, mõlemad vanemad, elasite tütre sündimise ajal mõlemad siin viisa alusel.

Kui teie olukord tõepoolest ei luba sõita Eestist välja koos lapsega, siis sel juhul peate ikkagi nõudma, et teilt võetaks vastu dokumendid elamisloa taotlemiseks vanema juurde. Dokumendid tuleb esitada koos seletuskirjaga selle kohta, et välismaalaste seadus näeb ette erandivõimaluse, kui elamisloa taotleja väljasõit Eestist on tervise seisundi tõttu väga koormav või ebasoovitav. Seletuskirjale on vaja lisada sellega seoses maksimaalselt meditsiinilisi dokumente.     

Rubriik „Jurist aitab“ jätab teiega uue hooajani hüvasti. Tasuta õiguskonsultatsioonid Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos läksid samuti suvevaheajale. Järgmine registreerimine neile konsultatsioonidele toimub 12. septembril.  

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Thomas Guignard / flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)