Koroonaviirus on mõjutanud kõike: tööst kuni üürini

03/06/2020

Ühes eelmises väljaandes vastasime paljudele küsimustele, mis olid seotud töösuhete nüanssidega epideemia ajal. Koroonaviiruse teema aga on muutunud veelgi laiemaks. Seda kinnitavad tasuta juriidilised telefonikonsultatsioonid Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Tellisime märtsi keskpaigaks reisi Hispaaniasse. Seoses pandeemiaga tühistas reisifirma selle sõidu ja meie teatasime, et soovime oma raha tagasi saada. Firma palus saata kirjaliku avalduse. Sellele tuli vastuseks ettepanek kasutada meie tuusikut kuni järgmise aasta aprillini, teatades sellest detsembriks. Kui me siiski kavatseme loobuda, siis kas me saame oma raha tagasi?

Teile tuleb tagastada kõik. Küsimus on vaid selles, et reisifirmal ei ole praegu mingit võimalust seda teha. Tasub kirjalikult kinnitada, et soovite endiselt makstud summa tagasi saada ega soovi reisi asendamist.

Viidates rasketele aegadele, kavatseb tööandja jätta mind tagantjärele ilma suuliselt kokkulepitud igakuisest fikseeritud palgalisast. Sealjuures jääb töökoormus endiseks. Kirjutasin talle, et ma ei saa sellega nõus olla. Tema aga vastas, et see abinõu puudutab kõiki töötajaid ja oleks ebaõiglane teha mulle erand. Tahan töölepingu tühistada, kuid tööandja ei soovi mind koondada. Palun soovitage, milline oleks kõige kiirem (välja arvatud avaldus omaenda soovil lahkumiseks) ning mulle kõige soodsam viis lepingu lõpetamiseks.

Esiteks on olemas riigikohtu praktika ja tööinspektsiooni seisukoht, et kui inimene on iga kuu saanud sama summa lisatasu või preemiana, siis faktiliselt peetakse seda töötasu osaks. Isegi siis, kui seda ei ole kirjutatud töölepingusse. Järelikult, kui te seda saama ei hakka, võib tegelikult olla kõne all töötasu kärpimine.

Teiseks on töötasu vähendamine tagantjärele tööandja otsuse alusel võimatu. Seda saab teha ainult mõlema osapoole nõusolekul. Tõsi küll, on olemas erand, mis on esitatud töölepinguseaduse paragrahvis 37: töötasu vähendamine kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul. Ent töötasu vähendamiseks on ette nähtud teatud protseduur. Tööandja peab teatama töötasu vähendamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette ning ta peab töötajaga selle üle konsulteerima ja andma talle võimaluse oma arvamust avaldada. Kui selles olukorras teatab töötaja oma keeldumisest hiljemalt viie päeva jooksul enne muudatuse jõustumist, võidakse töötaja koondada. Seepärast on tähtis uurida, kuidas nimelt on vormistatud teile esitatud teatis.

Koondamist nõuda ei ole teil õigus. Koondamine on tööandja prerogatiiv. Tööbörsile võimaldab teil minna töölepingu seaduse paragrahv 91, mis käsitleb töölepingu erakorralist ülesütlemist töötaja poolt, kui tööandja on oluliselt rikkunud oma kohustusi. Teie juhtumi puhul ei peeta töötasu ühekordset vähendamist oluliseks rikkumiseks ja töövaidluskomisjonis ei lähe teie nõudmine läbi.

Tööandja tõi mulle paberi koondamise kohta seoses koroonaviiruse ja firma raske olukorraga. Kuupäeva järgi otsustades oli see tagantjärele koondamine. Ja maksuamet selle koondamise kinnitas. Kuidas siis nii? Mida ma peaksin nüüd tegema?

Teil tuleb kirjutada tööandjale avaldus, et maksu- ja tolliamet on teatanud teile koondamisest, kuid tagantjärele. Kirjutage, et olete koondamisega nõus, kuid nõuate kuupäeva tegelikkusega vastavusse viimist ning et teie kontole kantaks töötasu ja kompensatsioon kasutamata puhkuse, koondamise, samuti etteteatamisaja rikkumise eest. Märkige, et kui tööandja ei soovi asja arutamist töövaidluskomisjonis, palute kanda teile teatud kuupäevaks raha üle.

Kui raha mainitud kuupäevaks ei laeku, tuleb teil esitada viivitamatult avaldus töövaidluskomisjonile, et tunnistada koondamiskuupäev hilisemaks ja arvestada teile kõik saadaolevad maksed.

Komisjoni otsuse kohaselt teeb maksuamet töölepingute registrisse oma muudatused ning te saate minna tööbörsile. Kui firma aga pankrotti läheb, siis saate töötukassalt kas või midagi.

Üürin kaubanduskeskuses ruumi oma kauplusele. Epideemia tõttu pandi kaubanduskeskus kinni, kuid üüriarved saadeti mulle ikkagi. Neid küll kärbiti 30 protsenti, kuid mina arvan, et ei peaks üldse maksma. Kas mul on õigus? Ja kas ma võin üürilepingu tühistada?

Kaubanduskeskuste sulgemine eriolukorra tõttu on pretsedenditu ning Eesti õigussüsteemis niisugust praktikat ei ole ette tulnud. Juristid vaidlevad selle üle ja on kahel arvamusel.

Osa neist arvab: vaatamata sellele, et kaubanduskeskused suleti sunniviisiliselt ja üürnikud ei saanud kasutada oma ruume otstarbekohaselt, ei anna see neile õigust lõpetada leping või vähendada üürisummat. Seda aega oleks olnud võimalik kasutada koristamiseks, inventuuri korraldamiseks jne.

Teine osa juristidest, kelle hulka arvan end ka mina, räägib, et võlaõigusseaduses on olemas paragrahv 314, mille kohaselt olukorras, kui te ei saa oma ruumi ettenähtud otstarbel kasutada, on teil õigus nõuda üüritasu vähendamist või leping üles öelda. Antud juhul on teie üüritasu vähendatud.

Seda, kellel juristidest õigus on, võib hinnata ainult kohus. Kui te aga siiski tahate lepingu lõpetada, kirjutage sellest ruumi omanikule, märkides, et te ei saa kasutada ruumi kauplusena ning et omanik ei ole suuteline olukorda parandama, kuna see ei kuulu tema kompetentsi.

Teine nõuanne: lugege oma üürileping tähelepanelikult läbi. Võib-olla on selles esitatud asjaolusid, millele te võite viidata suhete lõpetamiseks kaubanduskeskusega.         

Me üürime oma ruume välja, esitades üürnikele arve kord kuus. Seoses epideemiaga alandasime üüri 60 protsenti. Peab märkima, et üürnikud jätkavad tööd ning sulgemine eriolukorra puhul neid ei puudutanud. Kaks üürnikku aga keeldusid töötamast teatades, et eriolukorras võisid nad üldse üüri mitte maksta. Kas see on nii?

Ei ole. On nii, et üürileping eeldab rahalisi kohustusi. Kui te oma ruume ei sulgenud, siis ei olnud nende kasutamise võimalus kuhugi kadunud. Järelikult eriolukorra väljakuulutamine, samuti üürnike tegevuse majandusnäitajate vähendamine, ei mõjuta rahalisi kohustusi kuidagi.

Seoses epideemiaga kirjutasin tööandjaga alla kokkuleppele töötasu miinimumpalgani vähendamise kohta. Kuu aega hiljem teatati mulle koondamisest. Kui palju tunde pean ma töötama minimaalpalga eest? Millised väljamaksed tuleb teha seoses koondamisega? Ja mida teha, kui tööandja räägib, et ta ei ole praegu suuteline maksma?

Kui teie palka kärbiti, siis on teil õigus vähendada oma töötundide normi sama arvu protsentide võrra. Lihtsalt oleks tulnud sellest tööandjale teatada siis, kui te palgakärpe vormistasite.

Koondamise korral makstakse töötajale keskmine palk ning aluseks võetakse viimase kuue kuu töötasu. Kui tööandja ei ole praegu suuteline teile koondamisraha maksma, siis võib ta anda teile võlakirja, märkides sellele, millise aja jooksul ta väljamakse teeb. See võlakiri oleks parem vormistada notariaalselt. Siis on teil tähtaja rikkumise korral õigus anda see dokument otsekohe kohtutäiturile.

Teine variant: te võite pöörduda töövaidluskomisjoni poole ja nõuda raha välja selle kaudu.

Broneerisime möödunud aasta lõpul korteri ja maksime selle eest. Nüüd aga, seoses koroonaviiruse ja meie muutunud materiaalse seisukorraga, pank meile laenu ei andnud. Lepingus on öeldud, et broneeringust loobumise korral tuleb meil maksta 15 protsenti korteri hinnast. Kas ei oleks võimalik seda kuidagi muuta, sest meie ei ole süüdi, et see nii juhtus?

Seda, mis toimub lepingutega seoses eriolukorraga, nimetame vääramatuks jõuks (force majeure). Seaduses on selgesti öeldud, et rahalisi kohustusi force majeure ei mõjuta. See tähendab, et lepingust loobumise eest tuleb teil 15 protsenti maksta nii või teisiti. Proovige arutada olukorda müüjaga, kes teeb võib-olla järeleandmise.

Politsei sulges seoses eriolukorraga meie internetikohviku. Üürileandja aga esitas meile arve kogu selle aja eest, mil me ei töötanud. Kirjutasime talle, et oleme nõus selle perioodi eest maksma vaid kommunaalteenuste eest. Vastuseks nõudis ta poolt üürisummast. Kas see on seaduslik või meile jääb siiski ruumi läbirääkimisteks?

Seadus ei näe ette, et force majeure´i puhul tuleks üüritasu vähendada või tühistada. See kõik on osapoolte kokkuleppe objekt.   

Võlaõigusseaduse paragrahvides 103 ja 314 on aga öeldud, mis on vääramatu jõud, samuti seda, et üürnikul on õigus nõuda üüritasu vähendamist või loobuda lepingust sellisel juhul, kui ta ei saa kasutada oma ruumi temast mitteolenevatel põhjustel. Tehke üürileandjale oma ettepanek.

Olen Ukraina kodanik. Jaanuaris sain esmase elamisloa tööga seoses 2025. aastani, kuid seoses tootmise vähendamisega koondati ka mind. Kas ma saan õigesti aru, et kui ma kolme kuu jooksul kuhugi ametlikult tööle ei saa, siis mu elamisluba tühistatakse?

Jah, kui te mõistliku aja jooksul ei leia tööandjat, kes esitaks elamisloataotluse teie töötamiseks tema juures, siis kaotate olemasoleva elamisloa ja peate Eestist lahkuma.

Mulle saadeti koondamisteade, kuhu on põhjusena märgitud COVID-19. Kas niisugune põhjus on seaduslik?

Ei ole. COVID ei saa olla töötaja koondamise alus.

Tasuta juriidiliste konsultatsioonide hooaeg Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos on läbi. Kohtumiseni septembris! 

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)