Pensionidest ja pensionäridest. Leidke vastus ka oma küsimusele

17/12/2019

Lõppeva aasta viimane väljaanne Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos toimunud tasuta juriidilistel konsultatsioonidel käsitletud probleemide põhjal on pühendatud igavesti aktuaalsele pensioniteemale.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Kirjutasin alla kohtutäituri esitatud võlamaksegraafikule. Meie majas on oluliselt tõusnud korteriüür ja minu 320-eurosest pensionist ei jää praktiliselt midagi järele. Mida ma võiksin teha?

Kõne all on dokument, millele olete vabatahtlikult alla kirjutanud. Seepärast on ainus variant pöörduda kirjalikult kohtutäituri poole ja paluda maksegraafiku muutmist seoses muutunud asjaoludega.

Kohtutäitur võtab ühendust võlausaldajaga ja saab teada, kas tema on uue graafikuga nõus, sest seda on võimalik muuta ainult võlausaldaja nõusolekul.

Tuletan meelde, et kohtutäituril on õigus minimaalsest sissetulekust kinni pidada kuni 20 protsenti tingimusel, et inimesele jääks kätte vähemalt 215 eurot. Selles olukorras võite taotleda ka elatustoetust, mis katab kommunaalkulud.

Kas mul on õigus eelpensionile, kui minu tööstaaž on 40 aastat?

On kaks võimalust minna pensionile enne pensioniea saabumist. Mõlemat varianti nimetatakse rahva hulgas eelpensioniks. Ent Eesti seadusandluse kohaselt on ennetähtaegne vanaduspension võimalus minna pensionile kolm aastat enne pensioniea saabumist (see on maksimaalne aeg, minimaalne on üks kuu). Soodustingimustel vanaduspension aga võimaldab saada pensionäriks viis või kümme aastat enne pensioniea kättejõudmist.

Vaadelgem esimest varianti. Teie iga võimaldab teil minna ennetähtaegsele pensionile vanuses 61 aastat ja kuus kuud. Sealjuures peab teil olema tööstaaži vähemalt 15 aastat. Tuleb aga silmas pidada, et sellisel juhul jääb teie pension alatiseks ligikaudu 11 protsendi võrra väiksemaks sellest, kui läheksite pensionile seadusega ettenähtud ajal. Teie pensionisumma indekseeritakse, kuid pensioniea saabudes seda enam ümber ei arvestata.

Soodustingimustel vanaduspension oleneb erialast ja tööstaažist sellel erialal. On olemas kaks nimekirja. Esimeses on kutsealad, mis võimaldavad minna pensionile kümme aastat enne tähtaega. Teises aga need, mis lubavad hakata pensioni saama viis aastat varem.

Saan pensioni Eestis. Kui ma Venemaale ümber asun, kas pean siis tasuma mingi protsendi pensioni ülekandmise eest?

Mingit protsenti pensioni ülekandmise eest ei ole olemas. Kui te kavatsete kolida Venemaale alatiseks, tuleb sellest informeerida meie sotsiaalkindlustusametit. Venemaal on vaja esitada pensionifondile avaldus Eesti pensioni ülekandmiseks Vene Föderatsiooni territooriumile.

Te hakkate saama Eestist pensioni kord kvartalis. Sealjuures olenevad teie kaotused valuutakursside kõikumisest pensioni ülekandmisel eurodest rubladesse ning veel seoses asjaoluga, et Eesti hakkab teie pensionilt kinni pidama 20-protsendilist tulumaksu. Kord aastas, kui te kinnitate Venemaa maksuameti tõendiga, et mingit muud sissetulekut teil Venemaal ei ole, võite maksusumma tagasi saada. Selleks tuleb iga aasta, hiljemalt 31. märtsiks, täita Eesti maksudeklaratsioon.

Kas siis, kui ma alatiseks Venemaale ümber asun, jääb mulle alles Eesti invaliidsustoetus lisaks vanaduspensionile?

Ei. Niisugust toetust makstakse ainult Eesti elanikele. Kui te aga saate oma invaliidsust kinnitada Venemaal, määratakse teile toetus seal.

Minu pension jäi väiksemaks seetõttu, et ametnikud ei võtnud arvesse mitut tööaastat. Pensioniametis öeldi, et see staaž on tõestamata. Kuidas saaksin olukorda parandada?

Kui teie tööraamatus selle staaži kohta andmeid ei ole ning ka arhiivist ei ole te midagi leitud, võite paluda abi tunnistajatelt, otsida mingeid ametialaseid sissekandeid ja muud sellist. Sotsiaalkindlustusamet võib tõepoolest selle teadmiseks võtta ja pensioni ümber arvestada.

Kui amet aga keeldub, siis on teil sealt sellekohase teate saamise momendist 30 päeva aega taotleda, et kohus tunnistaks teie töötamise fakti tõestatuks. Kuulates ära tunnistajad ja vaadates läbi teilt saadud paberid, asub kohus väga tõenäoliselt teie poolele. Kohtuotsus on sotsiaalkindlustusametile kohustuslik ja seal arvestatakse teie pension ümber alates määramise hetkest.

Mul on kolm last. Järelikult oli mul võimalus minna pensionile enne tähtaega. Sotsiaalkindlustusamet aga sellest mind ei informeerinud ja mul jäi soodustus kasutamata. Kuidas ma saaksin panna süüdlased selle eest vastutama?

Teoreetiliselt on olemas võimalus minna kohtusse. Ent teil  kui kaebuse esitajal tuleb tõestada, et amet jättis teid informeerimata. Kuidas te seda teete? Ainult siis, kui teil on olemas tõendid, teeb kohus omakorda kostjale, sotsiaalkindlustusametile, ülesandeks tõestada, et ta on oma kohustused siiski täitnud. Niisuguse kohtuliku arutelu tulemusi on väga raske ennustada.

Minu elatanud naabrinaine elab üksi. Korter on vormistatud välismaal elava sugulase nimele. Kas minu naabrile ei ole tõesti pealinna üksiku pensionäri toetus (115 eurot) ette nähtud?

Selles olukorras tõepoolest ei ole. Probleem seisneb selles, et mainitud elamispinnale on registreeritud mitte ainult teie naabrinaine, kuid ka tema sugulane. Seega ei saa vana naine end seaduse mõistes üksikuks pensionäriks pidada. Kui sugulane end korterist välja kirjutab, hakkab pensionär mainitud toetust saama.

Kellel on õigus saada Eesti pensioni? 

See, kes vastab kahele tingimusele: on 63-aastane või vanem ja tal on pensionistaaž. Sealjuures võidakse enne 1991. aastat kogunenud pensionistaaži arvestada ainult sel juhul, kui inimesel on ka pärast 1991. aastat väljatöötatud pensionistaaž

Pensionistaaž tekib Eestis siis, kui inimene on töötanud siin kas või ühe aasta. Rahvapension on kättesaadav, kui inimene jõuab pensioniikka, tal ei ole õigust vanaduspensionile ja kuni pensioni taotlemiseni on ta elanud Eestis vähemalt viis aastat.

Mulle ei arvestatud osa pensionistaažist, viidates sellele, et ma teenisin Nõukogude sõjaväeosas. Aga ma töötasin seal tsiviilspetsialistina. Kuidas saavutada seda, et ka neid tööaastaid aktsepteeritaks?

Staaži kinnitamise põhimõte on järgmine. Kõigepealt lähete sotsiaalkindlustusametisse ja viite sinna oma tööraamatu. See on põhiline dokument, mille alusel arvestatakse välja enne 1998. aastat väljatöötatud staaž. Kui tööraamatus sissekannet ei ole või sellest ei piisa, on pensionäril õigus kinnitada oma staaži või mingeid muid oma tööalase tegevuse nüansse, kasutades tunnistajaid, väljavõtteid arhiividest jne.

Et täiel määral kajastada teie ja sõjaväeosa suhete iseloomu, tuleb teil küsida selle kohta arhiividokumente, kus on öeldud, et te olite vabapalgaline (kus neid dokumente hoitakse, selgitatakse teile Vene Föderatsiooni Kaitseministeeriumi Keskarhiivis). Sellisel juhul arvestatakse teile pension nagu tsiviilisikule.

Kas kohtutäituril on õigus pidada kinni 27 eurot minu pensionist, mis on 352 eurot? Ma saan elatistoetust, kuid nüüd ei ela ka sellega enam ära.

Jah, kohtutäituril niisugune õigus on. See, kui palju võib kinni pidada, arvutatakse järgmiselt: võetakse sissetuleku ehk pensioni summa, lahutatakse statistikaameti nimetatud elatusmiinimum (praegu 215 eurot). Sellest, mis üle jääb, peetakse kinni 20 protsenti. Elatustoetus ei puutu antud juhul asjasse. Ent teil on õigus paluda kohtutäiturit, et ta nõuaks pensionist sisse 5-10 protsenti.

Võite ka pöörduda elukohajärgse sotsiaalosakonna poole ja selgitada, et elamiseks jääb teil nüüd vähem raha kui varem. Arvan, et teie elatustoetusemäär tuleb uuesti läbi vaadata.

Kas on võimalik soodustingimustel pensionil olles minna vanaduspensionile, kasutades õigust minna pensionile üks aasta varem seoses kolme lapse kasvatamisega? Elan Kohtla-Järvel ning tahan kasutada tasuta ühistransporti ja saada ravimeid soodustusega.

Alustame sellest, et pension, mida teie nimetate soodustingimustel  pensioniks, ongi vanaduspension. Seadust, mis näeb ette võimaluse minna pensionile kuni kümme aastat varem, nimetataksegi nii: soodustingimustel vanaduspensionide seadus. Samal ajal näeb selle seaduse paragrahv 2 ette võimaluse vormistada soodustingimustel vanaduspension ümber tavaliseks vanaduspensioniks. See pension, millele minekust teie räägita, nimetatakse samuti soodustingimustel vanaduspensioniks, aga juba riikliku pensionikindlustuse seaduse mõistes. Kumbgi mainitud seadustest ei näe ette keeldu või vastastikust välistamist sooduspensionide teineteise järel kasutamise suhtes. Teie sõnul on soovitatud ülemineku põhjus see, et teil ei ole võimalik kasutada elukohajärgset tasuta ühistransporti. Juhin teie tähelepanu asjaolule, et Kohtla-Järvel on ühistranspordiga tasuta sõitmise õigus mitte vanaduspensionäridel, vaid isikutel, kes on saanud 63-aastaseks. Seega ei ole mainitud õigus kuidagi seotud saadava pensioni liigiga.

Te seostate  oma pensioni soodusravimitega. Soodustuse määr oleneb nii teie haigusest (sellest, kas see kuulub kehtestatud nimekirja) kui ka teie sotsiaalsest staatusest. Näiteks 100-protsendiline soodustus kirjutatakse välja ainult kuni nelja-aastastele lastele või teatud diagnooside puhul.

Soodustuse määra 90 protsenti kohaldatakse 75 protsendi asemel, kui ravimpreparaat on kirjutatud välja lapsele vanuses 4-16 aastat või isikule, kes saab vanaduspensioni või siis vähemalt 63-aastasele isikule. Seoses sellega ei ole teil vajadust oma pensioni just sel põhjusel ümber vormistada.

Teadmiseks

Kõikide oma pensioniteemaliste küsimustega soovitaks inimestel ikka helistada sotsiaalkindlustusameti infotelefonile 612 1360 või kirjutada info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kes tahab kohapeale tulla ja klienditeenindajaga silmas-silma rääkida, siis meil on üle Eesti 18 klienditeenindust ja klienditeeninduste kontaktid ja lahtiolekuajad leiab meie kodulehelt:

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/ska-klienditeenindused

Allikas: Kaili Uusmaa, SKA kommunikatsioonijuht

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo õnnitleb oma lugejaid saabuvate pühade puhul ja teatab, et järgmine registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele toimub 13. jaanuaril, nagu alati kell 9-12, ja telefonil 6720311.   

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)