Pühad on tulekul, kuid tööd unustada ei tasu ka nüüd

17/12/2018

Kuigi ees ootavad meid pühad, otsustasime käsitleda selle aasta viimases õigusabirubriigis probleeme, mis võivad tekkida töö juures. Soovime, et uuel aastal oleks neid võimalikult vähem! Kui need aga peaksid tekkima, siis tere tulemast tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroosse.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Meile teatati, et tootmist hakatakse kärpima. Mulle tehti ettepanek kas lahkuda omal soovil või minna üle kõige madalama tasemega tööle, kuna senisel ametikohal ei olevat ma nõudmistele vastanud. See on kummaline, sest varem ju vastasin. Järgmisel päeval tundsin end halvasti ja arst kirjutas välja haiguslehe. Nüüd ma ei tea, mida peaksin tegema.

Kõigepealt tuleks terveks saada. Üldiselt aga harjuda mõttega, et tööandja määrab ise, kes töötajatest talle vajalik on. Pärast seda, kui firma teatab koondamistest, käivitub järgmine stsenaarium: tööandja teatab töötajale viivitamatult tema ametikoha koondamisest ning pakub talle teist töökohta, millega viimane võib nõustuda või mitte. Kui ta keeldub, järgneb koondamine.

Kui teie töökohta ei ole koondatud, võite rahulikult edasi töötada. Seda, mida teeb teie tööandja, soovitades lahkuda omal soovil, nimetatakse surve avaldamiseks, et vältida koondamishüvitise väljamaksmist. Teie õigus on sellega mitte nõustuda.

Kui teid töökohale ei lubata, peate kirjalikult selle fakti fikseerima, esitades tööandjale nõudmise tagada teie töölepingu täitmine. Kui te niisama ära lähete, siis võetakse seda kui tööluusi. Kui niisugune olukord hakkab aga venima, võite nõuda lepingu lõpetamist sel põhjusel, et tööandja on oluliselt rikkunud oma lepingulisi kohustusi.

Olen töötanud firmas üle 20 aasta. Mingeid märkusi ei ole mulle siiani tehtud. Viimasel ajal aga otsib tööandja silmnähtavalt põhjust minu vallandamiseks. Annab üksteisele vasturääkivaid korraldusi ja nõuab nende täitmist. Kuidas ma peaksin käituma?

Paluge tööandjal anda oma korraldused kirjalikult. Uskuge mind, varsti jätab ta oma mängud järele.

Ma kavatsen võtta üürile väikese nurga ilusalongis. Kust saaks lugeda üürilepingu kohta? Mida tuleb teada, kui tahaksin selle lõpetada enne tähtaega?

Teie jaoks on kõige tähtsam dokument Võlaõigusseadus. See on internetis olemas. Seaduses on terve peatükk üürilepingu kohta – peatükk 15, alates paragrahvist 271. Seaduses on väga üksikasjalikult lahti kirjutatud mitteeluruumi üürilepingu sõlmimise, täitmise ja lõpetamise kord.

Tuleb silmas pidada asjaolu, et üürilepingu sõlmimisel teatud tähtajaks, tuleb selle ennetähtaegse lõpetamise puhul osutada tingimata põhjusele. Paragrahv 325 kehtestab selged nõuded lepingu ülesütlemise teate vormile ja sisule. Nende mittetäitmine toob kaasa ülesütlemise enda tühistamise.

Meie tööandja ei ole juba viis kuud pidanud kinni minu ja mu kolleegide palga. Meie väikses linnas on raske tööd leida ja seepärast ei taha me tööandja suhtes mingeid kardinaalseid samme astuda. Ta ju lubab meile maksta…

Mina arvan, et te olete juba kõik leebed mõjutamisabinõud ammendanud. Riigil ei ole õigust ettevõtlusse sekkuda. Ainus instants, mis seda võib teha, on töövaidluskomisjon. Arvan, et teil on aeg pöörduda selle komisjoni poole nõudega palgavõlg välja maksta. See pöördumine on tasuta.

Läksin tööle valvefirmasse,  kuid oma töölepingut ei ole ma näinudki. Mõni kuu hiljem lahkusin sellelt ametikohalt. Mulle jäädi võlgu. Palka maksti sularahas ning kuhugi ma allkirja ei andnud, kuid on olemas registreerimisraamat, kus on näha minu töövahetused. Kas on olemas mingi võimalus ka ülejäänud väljateenitud raha kätte saada?

Ainus variant on minna töövaidluskomisjoni ja nõuda teenitud raha väljamaksmist. Avalduse näidis on komisjoni koduleheküljel. Brutosumma peate ise välja arvutama. Kui te ei ole kursis, millist tunnitasu teile lubati, lähtuge minimaalsest tunnitariifist, mille on kehtestanud riik. Vähem teile maksta teile nagunii ei tohi.

Veel on vajalikud teile ka tunnistajad, kelle nimed tuleb märkida avaldusse. Need on inimesed, kes võivad kinnitada fakti, et olete töötanud. Samuti oleks hea, kui teeksite koopia registreerimisraamatust, sest see näitab, et olete mainitud firmas tõepoolest töötanud.         

Meie korteriühistusse on abitöölisena võetud tööle naine, kes on olnud juba viis kuud haiguslehel. Kuidas mul kui korteriühistu esimehel oleks võimalik ta vallandada?

Talle tuleb saata teatis töölepingu ülesütlemise kohta töölepingu seaduse paragrahvi 88 lõike 1 punkti 1 alusel. Seal on öeldud, et leping võidakse üles öelda töötaja pikaajalise töövõimetuse tõttu, kui tema terviseseisund ei võimalda tööülesandeid täita neli kuud. Märkige teatisesse tingimata, et korteriühistul ei ole võimalik pakkuda talle teist tööd. Teatisele alla kirjutades lepingu lõpetamise päeval, tuleb arvesse võtta selle kohaletoimetamise aeg.

Meie korteriühistu majahoidja töötab ligikaudu 24 tundi kuus. Kuidas saan ma talle selgitada, et seepärast on ka tema palk vastav. Maksame talle 30 eurot.    

Kui te olete majahoidjaga alla kirjutanud töölepingule, siis peate arvestama sellega, et Töölepingu seadus ja selle alusel vastuvõetud määrus kehtestavad minimaalse tunnitasu – 2,97 eurot. See tähendab, et te peate maksma majahoidjale vähemalt 71,28 eurot kuus.

Selgitage majahoidjale, et tema töökoormus on 24 tundi kuus ning te peate tööaja summaarset arvestust. See tähendab, et tal on osaline töökoormus ning suvel on tööd vähem, talvel aga lumega rohkem. Töötama peab ta aga graafiku järgi, mis kooskõlastatakse korterühistu juhatusega.

Läksin puhkusele ning tahan ühtaegu töökohalt lahkuda. Kas puhkusel olles võib kirjutada lahkumisavalduse?  

Võib küll. Mingeid piiranguid siin ei ole.

Meil on töökohal ette nähtud lõunavaheaeg. Kuna mina aga asendan sekretäri, siis lõunat mul põhimõtteliselt ei olegi. Söön midagi, nagu öeldakse põlve peal, kuid töötan üheksa tundi päevas. Kuidas võiksin selle olukorra reguleerida?

On vaja koostada kirjalik pöördumine tööandja poole, milles tuleb esitada kõik asjaolud ning märkida, et tööandja ei ole korraldanud tööd nii, et teil oleks ettenähtud lõunavaheaeg.

Seaduse kohaselt ei saa tööandja sundida teil loobuma seaduses ettenähtud lõunavaheajast. Pakkuge välja probleemi lahendus: ta kas tagab  teile lõunatunni või maksab selle kinni kui ületunnitöö. Võtke aga arvesse, et ületunnitöö ei saa olla alaline. See on erakorraline asjaolu ning seepärast peavad osapooled selle üle täiesti konkreetselt eraldi kokku leppima. Kui ületunnitöö on alaline, siis võib öelda, et tööandja rikub oma kohustusi.

Mul jäi 2016. aastal kasutamata mitu puhkusepäeva. Räägitakse, et nüüd on need mul kaduma läinud. Kas see on nii?

Tõepoolest, põhipuhkuse nõude aegumistähtaeg saabub aasta jooksul pärast selle kalendriaasta lõppu, mil puhkus on arvestatud. Teiste sõnadega öeldes oli teil võimalik nõuda 2016. aasta puhkusepäevi 2017. aasta lõpuni.

Tööandja kirjutas mu töölepingusse neto- jaga mitte brutopalga. Kas see on seaduslik?

Seaduses ei ole nõuet, kuidas nimelt lepingusse tuleks palk märkida. Kui me aga vaatame tööinspektsiooni soovitusi, siis neis on rõhutatud, et töölepingusse tuleb märkida siiski brutopalk. Kui kord aastas muudetakse maksuvaba miinimumi, siis tööandja, kes näitab netopalka, võidab sellest. Teie palk sel juhul ei tõuse, aga tema maksukoormus väheneb. Kui oleks näidatud brutopalk, siis summa, mille teie kätte saate, suureneks automaatselt.

Olen töötanud firmas ligi 20 aastat. Nüüd on alustatud meil mingeid ümberkorraldusi. Tahaksin, et mind koondataks. Mida peaksin selleks ette võtma?

Te võite pöörduda tööandja poole ja olukorda selgitada. Öelge, et soovite ümber õppida ja uuesti kutsealale tagasi pöörduda ning seepärast on teile vaja nimelt koondamist. Siis saaksite ümberõppe puhul töötukassalt hüvitist. Kui lahkute omal soovil, hakkate saama ainult töötutoetust.

Tähtis moment on see, et kui tööandja ei ole teie koondamisega nõus, siis ei ole ta kohustatud seda tegema. Teie avaldus koondamise kohta on sel juhul õigustühine.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.    

Mind vallandati väljamõeldud põhjusel. Kas mul on võimalik kohtus võita, kui vallandamine toimus neljakuulise katseaja vältel?

Katseaeg annab alati tööandjale laiemaid võimalusi: on võimalik vallandada päevapealt ja seda ilma eriliste põhjusteta.

Tõestada, et vallandamise põhjus oli väljamõeldud, on erakordselt raske, kui mitte öelda, et võimatu. Tööandja hinnang on mõistagi subjektiivne, kuid tal on selleks õigus.    

Registreerimine tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos jätkub uuel aastal esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311. 

Margarita Kornõševa, Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)