Veel kord – soodus-, eel- ja välispensionidest

09/04/2018

Küsimusi pensionide kohta esitatakse Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos antavatel tasuta juriidilistel konsultatsioonidel väga tihti. Esitame siinkohal järjekordse valiku.

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Ježova.

Me tulime koos naisega Venemaalt siia elama 10 aastat tagasi. Kas minu 79-aastasel naisel, Vene Föderatsiooni kodanikul ja Euroopa Liidu pikaajalisel elanikul, on õigus, loobudes Venemaa pensionist (see on tal minimaalne, invaliidsuspension), saada Eesti rahvapensioni? Kindlustuse maksame ise, omaenda säästudest.

Oma vanuse ja Eestis elamise aja alusel on teie abikaasal õigus taotleda Eesti rahvapensioni. See õigus on isikul, kes vastab järgmistele tingimustele: ta on vanaduspensioniealine, tal puudub tööstaaž, mis on vajalik vanaduspensioni taotlemiseks, ning ta on enne taotluse esitamist elanud Eestis vähemalt viis aastat.

Soovitan siiski kaaluda Venemaa pensioni (arvates maha maksu ja kindlustuse) ja Eesti rahvapensioni suhet. Kui viimane on Venemaa pensionist suurem, siis tasub sellele üle minna. Pealegi, kui teie abikaasa saab Eesti pensionäriks,  ei ole tal enam vaja kindlustust omast taskust maksta.

Sain infarkti, kuid Töötukassa jättis mind hiljuti invaliidsuspensionist ilma. Seal väideti, et ma suudan töötada igati täisväärtuslikult. Ma töötan tõepoolest, kuid mulle ju ei sobi kaugeltki iga töö. Ma protestisin Töötukassa otsuse. Kui minu taotlust ei rahuldata, siis mida peaksin tegema? Ja millest lähtuvad Töötukassa spetsialistid, kui nad tunnistavad, et infarkti läbi elanud inimene on sajaprotsendiliselt töövõimeline?

Me saame töövõimereformiga seoses väga palju kaebusi. See, et inimest hinnatakse nüüd mitte tema invaliidsuse, vaid töötamise võimaluse järgi (st hinnatakse tema töövõimet), ühiskonnas üldist mõistmist ei leia.

Teie juhtumi puhul tähendab töövõime seda, et teil on juba töökoht ning järelikult teie töövõime osa arvestama ei pea. Seda on tarvis töökoha kaotuse korral, kui tööbörsil igasugune pakkumine teile ei sobi. Siis tuleb kindlaks määrata teie töövõime tase, millele vastavalt pakutakse teile ümberõppekursusi. Olles kursused lõpetanud leiate, nagu arvatakse, endale sobiva töö.

Kas tööstaaži arvutamisel võetakse arvesse invaliidist lapse hooldamisele kulunud aastaid?  

Ei. Võetakse arvesse ainult lapse olemasolu. Mis puutub töötamisse, siis tööstaaži hulka arvestatakse see ainult siis, kui töötaja eest on makstud sotsiaalmaksu.

***

Vastab Inimõiguste Teabekeskuse jurist Jelena Karžetskaja.

Tahaksin konsultatsiooni sooduspensioni kohta. Kas mul on õigus seda saada, kui olen üle 20 aasta töötanud laboris, kus tegeldakse bioloogiliste preparaatide valmistamise ja steriliseerimisega?

Jah, teil on selleks õigus. Teie mainitud eriala on loetelus 2. See on kutsealade loetelu, mis annab õiguse sooduspensionile seoses kahjulike töötingimustega. Järelikult on teil õigus minna pensionile viis aastat varem.

Selleks tuleb teil esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus vormistada teile sooduspension. Avaldusele lisage tööraamat, ametijuhendid ning osutage ametikoodile, mis on esitatud sooduspensioni kohta käivas otsuses.

Pärast seda esitab Sotsiaalkindlustusamet teie tööandjale järelepärimise, et saada teada, kas teie amet kuulub ohtlike kutsealade loetellu ning kas inimene puutub kokku kahjulike töötingimustega. Kui tööandja seda kinnitab, siis määratakse teile pension. Kui ta aga mingil põhjusel seda ei kinnita, siis konstateerib Sotsiaalkindlustusamet, et kahjuliku töö staaž ei ole leidnud kinnitust, ning annab teile võimaluse tõendada seda tunnistajate abiga. Tunnistajateks võivad olla teie kolleegid. Nad räägivad Sotsiaalkindlustusametis, kuidas ja millega te töötate ning tõendavad, et keskkonnad, milles te töötate, on tervisele kahjulikud.

Kui Sotsiaalkindlustusamet isegi tunnistajate olemasolu korral ei tunnista aluseid sooduspensioni määramiseks piisavateks, on teil õigus kutsuda need tunnistajad kohtusse, kus hinnatakse, kas tunnustada teie õigust sooduspensionile või mitte. Kui kohus langetab otsuse teie kasuks, on Sotsiaalkindlustusamet kohustatud maksma teile pensioni hetkest, mil olete esitanud pensioniavalduse. Võtke arvesse ka seda, et olles saanud sooduspensioni konkreetse kahjuliku töö alusel, sellel kutsealal te enam töötada ei tohi.

Ametnikud arvestasid mulle 32 aastat tööstaaži. Minu arvutuste järgi peaks see aga olema 42 aastat. Kuidas seda mõista? Ja mida tähendab eelpension?

Kahjuks on paljud meist jätnud tähele panemata tähtsa informatsiooni: alates 1999. aastast valem „üks tööaasta võrdub ühe tööstaaži aastaga“ enam ei kehti. Kõik oleneb selle töötasu suurusest, mille inimene kätte saab. (Kahjuks juhtub ka seda, et osa palgast makstakse ümbrikus, mis ei mõju kuidagi pensioni suurusele).

Püüan selgitada, milles see sõltuvus seisneb. Valitsus kehtestab iga aasta tasutava sotsiaalmaksu summa, mis võrdub koefitsiendiga 1. Nii võetakse 2018. aastal ühikuks 2829,79 eurot tasutud aastamaksu. Mida suurem on töötasu, seda suurem on ka arvestatav sotsiaalmaks, järelikult seda lähemal soovitavale ühikule. Näiteks 2018. aastal tööstaaži koefitsiendi 1 saavutamiseks peab teie brutopalk olema vähemalt 1241 eurot ehk 1052 eurot puhtalt kätte. Neid numbreid teades saate ise määrata, kas te 2018. aasta eest saate kokku pensioniks vajaliku tööstaaži ühiku või mitte.

Eelpension tähendab võimalust minna pensionile kolm aastat enne seadusega ettenähtud pensioniiga. Hiljutise ajani oli see vanus 63 aastat, kuid alates 2017. aastast hakkas see tõusma „suunaga“ 65 eluaasta poole. Te olete sündinud 1957. aastal ning vastavalt üleminekuperioodi tabelile saate minna vanaduspensionile 64-aastaselt. Seega on teil võimalik saada eelpensionile 61-aastaselt. Nende kolme aasta eest, mis jäävad teil pensionieast puudu, kaotate aga ligikaudu 14 protsenti pensionist. Seda summat ei arvestata kunagi ümber ning sellise kaotusega olete sunnitud leppima kuni oma elu lõpuni.

Minu poeg langes 1986. aastal, olles sõjaväes. Venemaa maksab mulle tema eest pensioni. Mingit maksu sellelt pensionilt varem ei võetud. Nüüd aga võetakse. Võib-olla olete kursis, milliselt summalt Vene Föderatsioon maksu maha arvab?

Venemaal pensioni ei maksustata. Ent seoses sellega, et Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi vahel ei ole sõlmitud topeltmaksustamise vältimise lepingut, käsitab Eesti niisugust pensioni kui standardset tulu ning maksustab selle alates esimesest eurost.

Pöörake aga tähelepanu sellele, et alates 2018. aastast moodustab maksustatav tulu 500 eurot kuus ning pensionäridele laienevad üldised reeglid. Seepärast on pigem nii, et kui teie kogutulu ei ületa 500 eurot kuus, siis ei pea te maksu maksma.         

Nõukogude ajal elasin ligi 30 aastat Eestis. Pärast kolisin Sankt-Peterburgi. Saan Eesti pensioni, millest arvatakse maha 20-protsendiline tulumaks. Kas ma võin loota selle tagastamisele?

Teie saate pensioni mitte kui Eesti elanik Eesti Vabariigi seaduse alusel, vaid Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud pensionikokkuleppe raames.

Kuna te ei ole Eesti resident (s.t. teil ei ole Eesti Vabariigi kodakondsust, elamisluba ega registreeringut), siis tulumaksutagastus teile kahjuks ei laiene.

Mul on Venemaa kodakondsus, kuid alaline elamisluba Eestis. Asjaolud aga võivad kujuneda nii, et mul tuleb ajutiselt Venemaale sõita, et ema eest hoolitseda. Tahaksin teada, millised õigused säilivad mul siin. Pensionini on mul veel üle 10 aasta.

Võttes arvesse seda, et te olete Eesti alaline elanik ning ei sõida siit ära lõplikult ehk ei katkesta Eestiga sidemeid täielikult, ei peaks teie jaoks midagi muutuma.

Kord, mille kohaselt oli vaja sellistel puhkudel end Eestis registreerida, on tühistatud, kuid on jäänud alles üks piirang: kui inimene viibib väljaspool Euroopa Liitu piire üle ühe aasta järjest, võidakse tema alaline elamisluba tühistada. Järelikult tuleb teil selle vältimiseks kas või kord aastas siia sõita.

Eestis teie ärasõitu ei arvestata ja pensioni see ei mõjuta. Eestit huvitab, kas teil on tööstaaž ja milline on see Eesti Vabariigi territooriumil. Minimaalne staaž on 15 aastat. Kogu Eestis väljatöötatud staaži arvestatakse Eesti pensioni määramisel. Kui te lähete Venemaal tööle, siis maksab selle staaži eest teile pensioni Venemaa.

Kui te otsustate lõpetada elamise kahes kodus ning kolida Venemaale elama alatiseks, siis hakkab Eesti teile pensioni üle kandma Vene Föderatsiooni kord kvartalis, kuid siis juba rublades. Sellest pensionist hakatakse kohe, enne teile ülekandmist, maha arvama tulumaksu.

Minu vanaduspensionis ei ole võetud arvesse asjaolu, et mul on lapsed. See tähendab, et vastavat pensionilisa ei ole ma saanud. Mispärast?

Teil oli invaliidsuspension ning vanaduspensionile viidi teid üle automaatselt. Kuna invaliidsuspensioni puhul staaži laste eest arvesse ei võeta, siis ei arvestatud seda ka vanaduspensioni määramisel.

Vanaduspensioni puhul võetakse arvesse ainult seda staaži, mis on tõestatud dokumentaalselt. Dokumendid peab lisama isik, kes pensioni taotleb. Te ei ole Sotsiaalkindlustusametile oma laste sünnitunnistusi esitanud. Tehke seda nüüd.

Tasuta juriidilistele konsultatsioonidele Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroos saab end registreerida esmaspäeviti kell 9-12 telefonil 6720311.   

Margarita Kornõševa,

Euroopa Parlamendi liikme Yana Toomi Eesti büroo nõunik

Foto: Kai Stachowiak / publicdomainpictures.net (CCO 1.0)