Yana Toom Riho Terrasele: ahvatlus näidata mind riigireeturina ja ennast -kaitsjana oli nii suur, et pidite valetama

31/03/2022

Hea kolleeg Riho Terras kirjutas 30.03 Eesti Päevalehes, et minu tegevus Euroopa Parlamendis on "tavapäraselt olnud Eesti riigi vastu suunatud ning keskendunud peamiselt meie kodakondsus- ja keelepoliitika materdamisele", vastab Euroopa Parlamendi liige Yana Toom EPL-is teisele Eesti eurosaadikule.

Kuid tubli Terras on "õnneks suutnud koos teiste Baltimaade kolleegidega oma poliitilistes gruppides teha selgitustööd, et raportitest nimetatud parandusettepanekud ja initsiatiivid välja hääletada. See on üsna regulaarne tegevus, umbes nagu okste tagasilõikamine viljapuudel".

Vastab tõele, et ma jätkuvalt juhin parlamendi tähelepanu mittekodanike probleemile, nagu näiteks tänavu veebruaris vastu võetud Raportis 2020. aasta ELi kodakondsuse ning kodanike võimestamise ja nende õiguste kaitsmise aruande kohta või Arvamuses aruande kohta, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019 (september 2020).

Tõsi on ka see, et Riho Terras oli mu häälekamaid oponente. Kas selline tegevus on "materdav" ja riigivastane või hoopis toetav ja riigimehelik? Vaielda pole mõtet, see on väärtuste küsimus.

Terrase kirjutatu probleem on mujal – nimelt, lisaks ülalmainitud dokumentidele olen alates 2020. aastast (ehk sellest ajast, kui parlamendiga liitus Riho Terras, varasemat perioodi ma ei puutu) olnud kas raportöör või variraportöör järgmistes failides:

 • RAPORT soovitustega komisjonile soolise vägivalla vastu võitlemise kohta: kübervägivald (06.12.2021)
 • RAPORT demokraatia ning massiteabevahendite vabaduse ja mitmekesisuse tugevdamise kohta ELis: tsiviil- ja kriminaalõiguse kohaste meetmete lubamatu kasutamine ajakirjanike, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikuühiskonna vaikima sundimiseks (27.10.2021)
 • RAPORT puudega inimeste kaitse kohta petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemuste kohta (04.08.2021)
 • RAPORT soovitustega komisjonile soolise vägivalla määratlemise kohta ELi toimimise lepingu artikli 83 lõikes 1 nimetatava uue kuriteoliigina (22.07.2021)
 • RAPORT kõigi juurdepääsu kohta korralikule ja taskukohasele eluasemele (08.12.2020)
 • RAPORT soovitustega komisjonile õiguse kohta olla mittekättesaadav (08.12.2020)
 • RAPORT tugeva sotsiaalse Euroopa kohta õiglaste üleminekute jaoks (24.11.2020)
 • ARVAMUS Euroopa ravimistrateegia kohta (04.07.2021)
 • ARVAMUS mis käsitleb puudega inimeste kaitset petitsioonide abil ja selles vallas saadud kogemusi (08.06.2021)
 • ARVAMUS Türgi iga-aastase eduaruande (2019 ja 2020) kohta (29.10.2020)
 • ARVAMUS mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse õiglase ülemineku fond (29.06.2020).

Ma usun, et vaadates seda nimekirja, ei julgeks isegi Riho Terras väita, et see koosneb Eestile kahjulikest ja mittevajalikest teemadest. Eks ahvatlus näidata mind riigireeturina ja ennast riigikaitsjana oli liiga suur, et jätta seekord valetamata.

Võrdluseks niipalju, et samal perioodil sai europarlamendi saadik Terras hakkama järgmiste failidega:

 • RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) 2018/1091 seoses liidu toetusega põllumajandusettevõtete integreeritud statistika jaoks aastate 2021–2027 finantsraamistikus (04.11.2021)
 • ARVAMUS uue Euroopa VKEde strateegia kohta (24.09.2020)

Ehk siis skoor kolleegiga on 13:2.

Aga see ju ammu teada – teiste häälekas kriitika ongi parem viis näida töökas ja aktiivne.

Ühes on kindralil siiski õigus – okste tagasilõikamine viljapuudel tulebki teha kord aastas. Kas nimetada seda aktiivseks tööks parlamendis, on jällegi väärtuste küsimus.